AFILIACIÓ

· ASSESSORAMENT I LEGALITZACIÓ
Assessorament i legalització per a empreses de nova creació.

· ASSESSORAMENT EN CONTRACTES
Assessorament i confecció de les diferents modalitats de contractes de treball

· TRAMITACIÓ D’AJUTS I SUBVENCIONS
Tramitació de tot tipus d’ajuts i subvencions a la contractació.

· ALTES I BAIXES A LA SEGURETAT SOCIAL
Gestió d’altes i baixes a la Seguretat Social (règim general, autònoms, agrari, servei domèstic, etc.).

COTITZACIÓ

· CONFECCIÓ DE NÒMINES
Estudi i confecció de nòmines per a tot tipus d’empreses.

· RESUMS DE NÒMINA
Resums de nòmina i càlcul de costos individualitzats.

· RELACIONS BANCÀRIES
Gestió de les relacions amb les entitats bancàries (paper o telemàtic).

· CONFECCIÓ DE DECLARACIONS D’IRPF
Confecció de les declaracions periòdiques (retencions d’IRPF)

· RESUM ANUALS DE RETENCIONS I CERTIFICATS PER LA RENDA
Resum anual de retencions IRPF i certificat per a la declaració de renda.

· AJORNAMENTS DE PAGAMENT A LA SEGURETAT SOCIAL
Ajornament del pagament de quotes a la Seguretat Social.

· CONFECCIÓ DE LIQUIDACIONS
Confecció de liquidacions a la Seguretat Social i presentació al sistema RED (Remisión Electrónica de Documentos).

PRESTACIONS

· MATERNITAT
Gestió de prestacions per maternitat.

· INCAPACITAT TEMPORAL D’AUTÒNOMS
Gestió de prestacions per incapacitat temporal de profesionals autònoms.

· JUBILACIÓ, INVALIDESA, ORFANDAT, ETC.
Gestió de prestacions per jubilació, invalidesa, orfandat, etc.

· FONS DE GARANTIA SALARIAL
Gestió de prestacions per fons de garantia salarial.

ALTRES GESTIONS

· REPRESENTACIÓ EMPRESARIAL
Representació de l’empresa en actuacions davant la inspecció de Treball de la Seguretat Social.

· EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ
Gestió i assessorament d’expedients de regulació d’ocupació

· ASSESSORAMENT EN MATÈRIA LABORAL
Assessorament en matèria laboral a qualsevol tipus d’empresa

· PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals

· REALITZACIÓ DE DECLARACIÓ D’ACCIDENTS.
Assessorament en la realització de la declaració d’accidents.