Servei Fiscal

IRPF

Pagament fraccionats a compte d’activitats empresarials/ professionals: Estimació directa o simplificada i estimació objectiva per mòduls.

IVA

Declaracions trimestral o mensuals segons modalitat.

Impostos diversos

Impostos diversos com: impost municipal sobre l’increment de valor de terrenys, impost matriculació i sobre vehicles de tracció mecànica, impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentals o l’impost sobre successions i donacions.

INTRASTAT

Declaracions sobre operacions intracomunitàries d’acord amb allò que li sigui d’aplicació.

IAE (impost sobre activitats econòmiques)

Estudi de l’epígraf que millor s’adapti a una activitat. Recursos i reclamacions en matèria tributària i assistència i representació en l´inspecció de les diferents administracions tributàries.